دوشنبه 31 تیر 98
98/04/31
19 ذی القعده 1440
22-Jul-19

دوشنبه 31 تیر 98

کسی که به خودش دروغ می گوید و به دروغ خودش گوش می دهد. کارش به جایی خواهد رسید که هیچ حقیقتی را نه از خودش و نه از دیگران تشخیص نخواهد داد. (داستایوفسکی)