دوشنبه 3 دی 97

دوشنبه 3 دی 97

جسم مانند شفا دهنده بزرگی است. این موجود کامل و شکوهمند در بسیاری موارد می تواند خود را شفا هم دهد. پس افکار و باورهای محدود کننده ساخته ذهنتان را فراموش کرده و با جریان قدرتمند عشق همراه شوید و معجزات آن را ببینید. *وین دایر*