دوشنبه 29 مهر 98
98/07/29
22 صفر 1441
21-Oct-19

دوشنبه 29 مهر 98

انسان خودش را تنبیه می کند. اما شما مراقبشان باشید و آنان را ناراحت نکنید و شبها پیش از آنکه بخوابید در دعاهایتان به یادشان باشید چون راه نزدیکی به خداوند. بدین گونه است. (داستایوفسکی)