دوشنبه 28 بهمن 1398
98/11/28
22 جمادی الثانیه 1441
17-Feb-20

دوشنبه 28 بهمن 1398

همیشه کسانی که مهارت های مالی دارند موفق می شوند. شما باید در طول روز حداقل دو ساعت درباره اقتصاد و سرمایه گذاری مطالعه داشته باشید. (برایان تریسی)