یکشنبه 26 خرداد 98
98/03/27
13 شوال 1440
17-Jun-19

دوشنبه 27 خرداد 98

روز جهاد کشاورزی_ روز بیابان زدایی
خـویشاوند کسى است کـه دوستى و محبت، او را نزدیک کرده باشد و اگـر چـه نژادش دور باشد. و بیگانه کسى است که از دوستى و محبت به دور است و گرچه نژادش نزدیک باشد. (امام حسن مجتبی ع)