دوشنبه 26 فروردین 98
98/01/26
9 شعبان 1440
15-Apr-19

دوشنبه 26 فروردین 98

سیاستمداران خوب، برای اداره هرچه بهتر امور یک مملکت، باید درونی آرام و دلی شاد داشته باشند تا مردم را به چهار میخ نکشند. (حکیم ارد بزرگ)