دوشنبه 26 آذر 97

دوشنبه 26 آذر 97

روز حمل و نقل
هرچه در سطح زمین است به گونه ای مداوم در حال تغییر است، چون زمین هم زنده است و زمین هم روح دارد و ما به ندرت می دانیم که زمین در جهت منافع ما کار می کند. *پائولو کوئیلو*