دوشنبه 25 شهریور 1398
98/06/25
16 محرم 1441
16-Sep-19

دوشنبه 25 شهریور 1398

من همیشه از خودم می پرسیدم چرا آن قدر احمقم اگر دیگران نفهم هستند و من یقین می دانم که نفهمند، پس چرا خودم نمی خواهم عاقل تر شوم بعد دانستم اگر منتظر شوم تا همه عاقل شوند، خیلی وقت لازم است و این هرگز نخواهد شد. مردم تغییر نخواهند کرد و کسی آنها را تغییر نمی دهد و نمی ارزد انسان سعیِ بیهوده کند! بله این قانون آنهاست. (داستایوفسکی)