دوشنبه 25 آذر 98
98/09/25
19 ربیع الثانی 1441
16-Dec-19

دوشنبه 25 آذر 98

روز پژوهش
روزی جهانیان، همه دست برادری و دوستی به یک دیگر خواهند داد و آن زمان روزی است که بدبختی و تیره روزی در گستره جهان یافت نخواهد شد. (ویکتور هوگو)