دوشنبه 24 دی 97

دوشنبه 24 دی 97

آدم وقتی فقیر میشود خوبیهایش هم حقیر میشوند. اما کسی که زر دارد یا زور دارد عیبهایش هم هنر دیده میشوند و چرندیاتش هم حرف حسابی به حساب می آیند. *دکتر شریعتی*