دوشنبه 24 تیر 98
98/04/24
12 ذی القعده 1440
15-Jul-19

دوشنبه 24 تیر 98

یاد بگیریم برای همه خیر بخواهیم، مثلا برای خانه ی همسایه ات هم چراغ آرزو کن، با وجود چراغ در خانه همسایه قطعا حوالی خانه تو هم روشن تر خواهد شد. (ویلیام شکسپیر)