دوشنبه 23 اردیبهشت 98
98/02/23
8 رمضان 1440
13-May-19

دوشنبه 23 اردیبهشت 98

ایده های ازلی دریافته از تامل ناب هستند و مایه اساسی و ابدی تمام پدیده های جهان را بازگو می کنند. این ایده ها متناسب با ماده ای که واسطه بازگویی آنها هستند، جامه نقاشی، شعر، مجسمه سازی یا موسیقی می پوشند. تنها سرچشمه هنر، معرفت بر ایده هاست و تنها هدف آن انتقال این معرفت است. (شوپنهاور)