یکشنبه 21 مهر 98
98/07/22
15 صفر 1441
14-Oct-19

دوشنبه 22 مهر 98

روز استاندارد
باید این درس را نیک آموخت که خوشی و سعادت انسان به میزان تلاش، رنج و زحمتی که در زمان تحصیل خود به کار برده است، بستگی و ارتباط مستقیم دارد. (کوروش کبیر)