دوشنبه 21 بهمن 1398
98/11/21
15 جمادی الثانیه 1441
10-Feb-20

دوشنبه 21 بهمن 1398

شب در چشمان من است. به سیاهی چشم هایم نگاه کن. روز در چشمان من است به سفیدی چشم هایم نگاه کن. شب و روز در چشم های من است، به چشمهایم نگاه کن. پلک اگر فرو بندم جهانی در ظلمات فرو خواهد رفت. (حسین پناهی)