دوشنبه 20 خرداد 98
98/03/20
6 شوال 1440
10-Jun-19

دوشنبه 20 خرداد 98

روز صنایع دستی
بسیارند مردمان با استعداد ولی ناموفق، باهوش اما شکست خورده، تحصیل کرده و در عین کار بیکار، نابغه و ناکام. این تنها عزم، اراده، پشتکار و کار سخت است که راه گشاست. (زیگ زیگلار)