دوشنبه 20 آبان 98
98/08/20
13 ربیع الاول 1441
11-Nov-19

دوشنبه 20 آبان 98

با آن چه به‌ دست می‌آوریم، زندگی و معیشت خود را می ‌سازیم، اما با آنچه که می ‌بخشیم، گوهر زندگی و زندگی کردن را به‌ دست می‌آوریم. (وینستون چرچیل)