دوشنبه 2 مهر 97

دوشنبه 2 مهر 97

زندگی به شیوه ای سست و بی رمق، به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. همه دلایل تو برای بیحالی و ناتوانی فقط بهانه هایی است که خودت به وجود آورده ای. آدمی با عشق و امید زنده است. با انگیزه و هدف است که جانی دوباره می یابد. *لئو تولستوی*