دوشنبه 2 دی 98
98/10/02
26 ربیع الثانی 1441
23-Dec-19

دوشنبه 2 دی 98

آن زمانی که انسان آنقدر ثروتمند شد که بتواند آسوده و به راحتی هر چه دلش می‌خواهد بخرد می‌ بیند که معده‌اش بیمار است و همه چیز را هضم نمی‌کند. (شاتو بریان)