دوشنبه 2 اردیبهشت 98
98/02/02
16 شعبان 1440
22-Apr-19

دوشنبه 2 اردیبهشت 98

روز زمین پاک
بدگمانی میان افکار انسان مانند خفاش در میان پرندگان است که همیشه در سپیده دم یا به هنگام غروب که نور و ظلمت بهم آمیخته است بال فشانی می کند. (بایگون)