دوشنبه 19 فروردین 98
98/01/19
2 شعبان1440
8-Apr-19

دوشنبه 19 فروردین 98

بسیاری از ما طبق خواسته ها، رویاها و آرزوهایمان زندگی نمی کنیم زیرا در حال گذراندن روزگارمان با ترسهایمان هستیم. (لس براون)