دوشنبه 19 آذر 97

دوشنبه 19 آذر 97

وقتی که انسان با تمام وجود چیزی را آرزو می کند، به “روح جهان” نزدیکتر است و “روح جهان”، نیرویی همواره مثبت است. *پائولو کوئیلو*