دوشنبه 17 دی 97

دوشنبه 17 دی 97

نیک بختی را می توان در یک شن ساده ی صحرا یافت. چون یک دانه ی شن، یک لحظه از آفرینش است و جهان برای آفریدن آن میلیونها سال وقت گذاشته است. *پائولو کوئیلو*