یک شنبه 16 تیر 98
98/04/17
5 ذی القعده 1440
8-Jul-19

دوشنبه 17 تیر 98

بر اساس آمار و ارقام، زمانی که مشتریان شکایت می کنند، مدیران و صاحبان کسب و کار باید در رابطه با آن هیجان زده شوند. یک مشتری شاکی معرف فرصتی بزرگ برای رونق بیشتر کسب و کار است. (زیگ زیگلار)