دوشنبه 16 دی 98
98/10/16
10 جمادی الاول1441
6-Jan-20

دوشنبه 16 دی 98

باد پرده ها را آرام آرام تکان می دهد و ما بچه های خوش باور لبریز از اضطراب و امید زوایای نیمه روشن را به هم نشان می دهیم. (حسین پناهی)