دوشنبه 16 اردیبهشت 98
98/02/16
1 رمضان 1440
6-May-19

دوشنبه 16 اردیبهشت 98

 اگر نوع دید خود را به مسائل تغییر دهید درمی یابید که شکست هم یک عامل نیرو بخش است، نه یک عامل باز دارنده؛ هر شکست بذری از موفقیت در دل خود دارد. (ناپلئون هیل)