دوشنبه 15 مهر 98
98/07/15
8 صفر 1441
7-Oct-19

دوشنبه 15 مهر 98

می‌خواهم برگردم به روزهای کودکی، آن زمان‌ها که پدر تنها قهرمان بود عشق، تنها در آغوش مادر خلاصه می شد بالاترین نقطه‌ى زمین، شانه‌های پـدر بود بدترین دشمنانم، خواهر و برادرهای خودم بودند تنها دردم، زانوهای زخمی‌ام بودند تنها چیزی که می‌شکست، اسباب ‌بازی‌هایم بود و معنای خداحافظ، تا فردا بود! (حسین پناهی)