یک شنبه 13 مرداد 1398
98/05/14
3 ذی الحجه 1440
5-Aug-19

دوشنبه 14 مرداد 1398

صدور فرمان مشروطیت
شما به این دنیا آمدید تا برنده شوید. ولی برای برنده بودن و بردن برنامه ریزی کنید. برای بردن آماده شوید. و انتظار بردن را داشته باشید و تمام تلاش خود را به کار ببرید تا در نهایت برنده شوید. (زیگ زیگلار)