دوشنبه 13 خرداد 98
98/03/13
29 رمضان 1440
3-Jun-19

دوشنبه 13 خرداد 98

هنگامی که شکست می آید، آن را به عنوان یک سیگنال قدرتمند از طرف کائنات دریافت کنید که برنامه هایتان درست نیستند، برنامه ها را بازسازی کنید و یک بار دیگر با قدرت به مقصد اهداف خود حرکت کنید. (ناپلئون هیل)