دوشنبه 13 آبان 98
98/08/13
6 ربیع الاول 1441
4-Nov-19

دوشنبه 13 آبان 98

روز دانش آموز
مأموریت من در زندگی صرفا تلاشی برای زنده‌ ماندن نیست، بلکه هدفم کامیابی و موفقیت است و این کامیابی و موفقیت به‌ دست نمی‌آید مگر با شوق و شفقت، کمی شوخ‌ طبعی و داشتن سبْک و سیاق خود در زندگی. (مایا آنجلو)