دوشنبه 12 آذر 97

دوشنبه 12 آذر 97

تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران_ روز جهانی معلولان
به جای این که به باغ دیگران سرک بکشید و ذهن خود را به کار ایشان معطوف کنید، به کار خود بپردازید و هرچه را می خواهید در باغ خویش بکارید. *وین دایر*