دوشنبه 11 شهریور 1398
98/06/11
2 محرم 1441
2-Sep-19

دوشنبه 11 شهریور 1398

روز صنعت چاپ
من اکنون می دانم کسی که محکم و قوی باشد بر مردم مسلط خواهد بود. کسی که جسارت زیاد داشته باشد در نظر آنان حق خواهد داشت. کسی که امور مهم را نادیده بگیرد و بر آنها تف بیاندازد قانونگذار آنها ست. کسی که بیشتر از همه جرات کند او بیش از هر کس دیگری حق دارد تا به حال چنین بوده و بعدها هم چنین خواهد بود! باید کور بود که این ها را ندید. (داستایوفسکی)