دوشنبه 11 آذر 98
98/09/11
5 ربیع الثانی 1441
2-Dec-19

دوشنبه 11 آذر 98

مردی را به دامادی خود برگزین که نیک خو, درست و دانا باشد، اگر بسیار مسکین است بسیار عیب نیست مال و مکنت از یزدان پاک برسد. مهم سیرت دانا و پاک اوست. (کوروش کبیر)