دوشنبه 10 دی 97

دوشنبه 10 دی 97

هر چیزی را که واقعا باور داشته باشید برایتان به واقعیت بدل می شود. شما آنچه را که می بینید باور نمی کنید، بلکه آن چیزی را میبینید که قبلا به عنوان یه باور انتخاب کرده اید. پس باید، باورهای محدود کننده ای را که مانع موفقیت شما هستند شناسایی کنید و آنها را از بین ببرید. *برایان تریسی*