دوشنبه 1 مهر 98
98/07/01
23 محرم 1441
23-Sep-19

دوشنبه 1 مهر 98

چگونه گمراه و درمانده خواهد شد کسى که خداوند سرپرست و متکفل اوست. چطور نجات مى یابد کسى که خداوند طالبش مى باشد. هر که از خدا قطع امید کند و به غیر او پناهنده شود، خداوند او را به همان شخص واگذار مى کند. (امام محمدتقی)