دوشنبه 1 بهمن 97

دوشنبه 1 بهمن 97

زادروز فردوسی
اشیاء به خودی خود چیزی را آشکار نمی کنند، این انسانها هستند که با نگاه کردن به اشیاء، راه ورود به روح جهان را درمی یابند. *پائولو کوئیلو*