جمعه 9 فروردین 98
98/01/09
22 رجب 1440
29-Mar-19

جمعه 9 فروردین 98

اندیشه و تفکر پشتوانه ای بزرگ در سراسر حیات بشر است و انسان بی اندیشه و تفکر به ماده ای بی روح می ماند. که هیچ عمل و نتیجه درستی از او سر نمی زند. (پاسکال)