جمعه 9 شهریور 97

جمعه 9 شهریور 97

بیشتر برای خودت وقت بگذار عواطف تو نباید ایستا باشد، نباید تدافعی باشد، نباید با ترس و شک باشد، نباید مانعی باشد برای آن چیزی که لایق آن هستی و می توانی باشی. * وین دایر*