جمعه 9 آذر 97

جمعه 9 آذر 97

جشن آذرگان
یکی از پر قدرت ترین کلمات در مدیریت زمان کلمه “نه” است به هر کاری که استفاده بهینه از وقت و زندگیتان نیست نه بگویید و بیشتر از آن استفاده کنید. واقعیت این است که ما وقتی برای تلف کردن نداریم. *برایان تریسی*