جمعه 8 شهریور 1398
98/06/08
28 ذی الحجه 1440
30-Aug-19

جمعه 8 شهریور 1398

روز مبارزه با تروریسم
من خدایی را نمی شناسم جز خدایی که در میلیون ها قلب گنگ و خاموش (جاهل) وجود دارد. آنها حضور خدا را تشخیص نمی دهند، ولی من تشخیص می دهم و به وسیله خدمت کردن به این میلیون ها، خدا را عبادت می کنم. یقینا وجود خدا حقیقت است. (مهاتما گاندی)