جمعه 8 آذر 98
98/09/08
2 ربیع الثانی 1441
29-Nov-19

جمعه 8 آذر 98

پا برهنه با قافله به نامعلوم می روم با پاهای کودکی ام! عطر برکه ها مسحور سایه ی کوه که می برد با خود رنگ و نور را آه سوزناک سگ و پولک پای مرغ کفش نو کیف نو و جهان هراسناک و کهنه! سال های سال است که به دنبال تو می دوم پروانه زرد! و تو از شاخه روز به شاخه شب می پری و همچنان… (حسین پناهی)