جمعه 7 دی 97

جمعه 7 دی 97

هرکار یا تجارتی بیش از پنج تا هشت عامل ضروری برای موفقیت ندارد. این عوامل، تعیین کننده چگونگی عملکرد شما هستند. کارهایی را که منجر به موفقیت یا شکست شما می شوندتعیین کنید و سپس با بهره گیری از این اطلاعات، برای داشتن عملکرد بهتر در هر زمینه برنامه ریزی کنید. *برایان تریسی*