جمعه 7 تیر 98
98/04/07
24 شوال 1440
28-Jun-19

جمعه 7 تیر 98

شهادت آیت الله دکتر بهشتی – روز قوه قضاییه
ما در زیر بار سختی ها و مشکلات و دشواری ها قد خم نمی کنیم. ما راست قامتان جاودانه تاریخ خواهیم ماند. تنها موقعی سرپا نیستیم که یا کشته شویم، و یا زخم بخوریم و به خاک بیفتیم و الا هیچ قدرتی پشت ما را نمی تواند خم کند. (شهید بهشتی)