جمعه 6 مهر 97

جمعه 6 مهر 97

اگر از اعتماد به نفس بهره ای ندارید، به کاری بپردازید که در نتیجه انجام آن نسبت به خود احساس رضایت کنید. با این روش با گذشت زمان در خود اعتماد به نفس ایجاده کرده اید. *وین دایر*