جمعه 4 مرداد 1398
98/05/04
23 ذی القعده 1440
26-Jul-19

جمعه 4 مرداد 1398

پیروزی آن نیست که در هر موقعیتی هرگز زمین نخوری، بلکه پیروزی آنست که بعد از هر زمین خوردنی دوباره برخیزی و از نو همه چیز را آغاز کنی. (مهاتما گاندی)