جمعه 31 خرداد 98
98/03/31
17 شوال 1440
21-Jun-19

جمعه 31 خرداد 98

برای این که ستاره باشید، باید نور خود را بدرخشید و مسیر خود را بروید، نگران تاریکی نباشید. زیرا آن زمانی ست که ستاره ها پر نور تر دیده می شوند. (ناپلئون هیل)