جمعه 30 فروردین 98
98/01/30
13 شعبان 1440
19-Apr-19

جمعه 30 فروردین 98

یک زن قشنگ و نیکو صورت در نظر همگان زیباست، اما یک زن خوب و نیکو سیرت در قلب هر انسان جای دارد. و زیبایی صورت عمر کمی دارد اما زیبایی سیرت ماندگار و جاودانه است. (ناپلئون هیل)