جمعه 30 شهریور 97

جمعه 30 شهریور 97

روز گفتگوی تمدنها _روز جهانی صلح
کسی که به سفر کردن عادت دارد، می داند که همیشه لحظه ای فرا می رسد که باید رفت. *پائولو کوئیلو*