جمعه 3 آبان 98
98/08/03
26 صفر 1441
25-Oct-19

جمعه 3 آبان 98

نیکو و آبرومندانه زندگی کن. آنگاه، به وقت سالخوردگی، هنگامی که به زندگی گذشته ات بیاندیشی، از زندگی ات دیگر بار لذت خواهی برد. (دالای لاما)