جمعه 29 شهریور 1398
98/06/29
20 محرم 1441
20-Sep-19

جمعه 29 شهریور 1398

درد دل آدمی را بیدار می کند، روح را صفا می دهد، غرور و خود خواهی را نابود می کند. نخوت و فراموشی را از بین می برد، انسان را متوجه وجود خود می کند. (دکتر چمران)