جمعه 29 آذر 98
98/09/29
23 ربیع الثانی 1441
20-Dec-19

جمعه 29 آذر 98

رخش، گاری کشی می کند! رستم کنار پیاده رو سیگار می فروشد! سهراب ته جوب به خود می پیچد! گردآفرید، از خانه زده بیرون! مردان خیابانی برای تهمینه بوق می زنند! ابوالقاسم برای شبکه سه سریال جنگی می سازد! وای…. موریانه ها به آخر شاهنامه رسیده اند. (حسین پناهی)